Kredyty to produkty, na których każdy bank musi zarabiać, tak, jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Stąd też bank, który udziela kredytu, musi mieć pewność, że klient zwróci pieniądze pożyczone w kredycie. Gwarantem dobrze zainwestowanych pieniędzy dla banku są różne zabezpieczenia kredytu, jakie ustala się podczas podpisywania umowy o kredyt. Zabezpieczenia są najróżniejsze i zależą nie tylko od wysokości udzielanego kredytu, ale także od statusu kredytobiorcy. Im kredytobiorca ma mniejszą zdolność kredytową i im więcej środków bierze w kredycie, tym większe zabezpieczenia spłaty kredytu będą potrzebne dla banku.

Najczęściej wymagane zabezpieczenia to oczywiście środki osobiste posiadane przez kredytobiorcę. W sytuacji podpisywania umowy o kredyt kredytobiorca podpisuje in blanco weksle, daje gwarancje bankowe, cesję wierzytelności, a także może podsunąć poręczenie osoby trzeciej, która weźmie odpowiedzialność za niespłacone długi kredytobiorcy. Weksle podpisane in blanco to zabezpieczenie uzupełniające, po które sięgają banki, które chcą się lepiej zabezpieczyć. Kredytobiorca podpisuje urzędowy blankiet, na którym nie ma kwoty i daty spłaty, ale jest zapis o tym, że zobowiązuje się spłacać zadłużenie.

Gwarancje w postaci ubezpieczeń to zabezpieczenia, które kredytobiorca podsuwa poza standardowym ubezpieczeniem kredytu, jaki jest w umowie o kredyt. Oznacza to, że kredytobiorca przedstawia swoją umowę z ubezpieczycielem, gdzie w przedmiocie ubezpieczenia zawiera się spłacanie wierzytelności ubezpieczonego w sytuacji jego śmierci lub utraty możliwości zarobkowania. Jeśli chodzi o podstawienie osoby, która będzie ręczyła za kredytobiorcę: będzie ona zobowiązana do wykazania zdolności do podjęcia odpowiedzialności za zobowiązania finansowe podjęte przez kredytobiorcę.

Inne rodzaje zabezpieczeń to oczywiście hipoteka, która jest najczęściej stosowanym zabezpieczaniem przy kredytach mieszkaniowych oraz konsolidacyjnych. Bank, w sytuacji niespłacania rat przez kredytobiorcę, ma możliwość odebrania nieruchomości i zlicytowania jej na aukcji komorniczej. Poza tym, oczywiście kredytobiorca może zabezpieczyć kredyt swoim majątkiem lub jego częścią. W skład majątku może wchodzić nie tylko to, co fizycznie kredytobiorca posiada w postaci ruchomości i nieruchomości, ale także może to być na przykład cesja praw autorskich zapisana w umowie kredytowej. Oznacza to, że bank może przejąć prace twórcze kredytobiorcy.
W ostatnich czasach banki coraz chętniej umożliwiają klientom brania kredytu pod zastaw. Jest to zabezpieczenie kredytu przedmiotem, który klient podaje w zastaw, przedmiot ten na czas spłacania długu pozostaje do dyspozycji banku. Podobnie działa przewłaszczenie – tutaj bank ma możliwość odebrania przedmiotu, który jest przedmiotem kredytu ratalnego podjętego przez kredytobiorcę. Najczęściej przewłaszczenie nie zaspokaja roszczeń banku, dlatego trzeba liczyć się z dodatkowymi wizytami komornika.

Kolejne, dość nieroztropne ustanowienie gwarancji ze strony kredytobiorcy, to upoważnienie banku do blokady środków na rachunku w sytuacji, kiedy raty kredytu nie są spłacane.
Każdy bank generuje także listę papierów wartościowych, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu. Osoby, dla których jest to jedyna możliwość na zabezpieczenie kredytu powinny skierować swe kroki do takiego banku, jednakże takie zabezpieczenie najczęściej kończy się dla klienta po prostu źle.

1 thought on “Nietypowe zabezpieczenia kredytu

  1. Zabezpieczenia rzeczowe całkowicie eliminują albo przynajmniej znacznie ograniczają ryzyko zostania oszukanym (jak i ryzyko nieuzyskania zapłaty z powodu niezawinionego przez dłużnika pogorszenia się jego sytuacji finansowej), wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. Jeżeli możesz, to praktycznie bierz przykład z banków których kredyty hipoteczne są (to się rozumie samo przez się) zabezpieczone hipoteką na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, podobnie pożyczki hipoteczne lub pod zastaw, podobnie w przypadku kredytu samochodowego. Niewywiązanie się przez dłużnika z zapłaty długu daje w takiej sytuacji wierzycielowi prawo i pierwszeństwo przed innymi wierzycielami w egzekucji prowadzonej do rzeczy stanowią jej zabezpieczenie wierzytelności, przez co egzekucja długu zapewne będzie skuteczna prędzej lub później. W przedmiocie zabezpieczenia rzeczowego jakim jest hipoteka albo zastaw, osoba prywatna ma takie same prawa jak bank.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.